top of page

PPY:n  SÄÄNNÖT

(Prh hyväksynyt 11.5.2012)

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

 

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Yhdistyksen tarkoituksena on olla paikallislehtien päätoimittajien ja muiden vastaavien toimittajien yhdyssiteenä, edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa lehtien keskinäistä yhteydenpitoa, ylläpitää suhteita julkisen valtaan ja alan järjestöihin, lisätä jäsentensä yleis- ja ammattitaitoa sekä edistää jäsentensä toimintaedellytyksiä tehtävässään. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää paikallislehtien arvostusta ja etua.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, opintomatkoja, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja harjoittaa voittoa tavoittelematta alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Yhdistyksen hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenille vuosikokouksen hyväksymien sääntöjen mukaisesti virkistys-, opinto- ja tutkimusstipendejä.

 

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan. Yhdistys voi järjestää varainhankintaa myymällä pienimuotoisesti yhdistyksen jäsentuotteita sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys on puolueeton.

 

 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

 

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä tilauspohjaisen paikallislehden päätoimittajan, päätoimittajan apulaisen, toimituspäällikön tai heihin rinnastettavan toimittajan. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa hyväksyä myös muu paikallislehden tekemisessä erityisesti ansioitunut journalisti.

 

Jäseneksi hyväksyminen tapahtuu hallituksessa yksimielisesti. Muussa tapauksessa asian ratkaisee hallituksen esityksestä yhdistyksen syys- tai kevätkokous.

 

Yhdistyksen syys- tai kevätkokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniä. Kunniajäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja käyttää puhevaltaa, mutta äänioikeutta heillä ei ole.

 

 

4 § PERITTÄVÄT MAKSUT

 

Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan liittymis- ja jäsenmaksut sekä antamaan Kopioston edunvalvontavaltakirjansa yhdistykselle. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja perimistavasta päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Kunniajäseniltä ei peritä maksuja.

 

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Hallituksen tehtävänä on valvoa, että yhdistyksen jäsenet täyttävät sääntöjen 3 §:n ja 4 § mukaiset vaatimukset.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Erotetulla on oikeus vedota päätöksestä kirjallisesti seuraavaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmä hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

 

Jäsen, joka kahden vuoden ajan on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvoitteensa, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.

 

Eläkkeelle siirtyvän tai jäsenyyteen oikeuttavasta tehtävästä eroavan henkilön on erottava yhdistyksestä. Hän voi anomuksesta hallituksen yksimielisellä päätöksellä säilyttää jäsenyytensä, mutta näin hyväksytyllä jäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

 

6 § HALLITUS

 

Yhdistykselle valitaan hallitus syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä sen velvoitteista. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja heille varajäsenet. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan alueellisesti tasapuolisesti.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Jos hallituksen jäsen eroaa tai muuten tulee pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, on hänen tilalleen valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä kevät- tai syyskokouksessa.

 

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä hallituksen toimeksiannon mukaan, johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa ja valvoo päätösten toteuttamista. Puheenjohtajan ollessa estyneenä tämän tehtäviä hoitaa varapuheenjohtaja.Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja jäsenluettelon sekä laatii vuosikertomuksen.Rahastonhoitaja hoitaa tiliasiat kirjanpitoineen, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

 

8 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenille postitetuilla kirjeillä.

 

 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.

 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

 7. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.

 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Paikallislehtien Liitto ry:lle käytettäväksi päätoimittajien koulutukseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

13 § YHDISTYSLAKI

 

Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.

bottom of page